fischer centrum Zlín

Výběrová tabulka
Základní znalosti
 
Dotazy - Návštěvní kniha
 
Chemické kotvy
malta FIS P
malta FIS V
malta FIS HB
malta FIS VW
výtlačné pistole
příslušenství
RM+RGM-ampule+svorníky
RG MI-šrouby s vnitř. záv.
FHP-zarážecí patrony

Ocelové kotvy
FAZ / FAZ II
FH
FBN
EXA
FSA
EA
FNA
FDN

Fasádní a rámové hm.
SXS
FUR
S-R
S-H-R
N
FNH
F-S
F-M
FFS / FFSZ
S 10 J, JS
JUSS, AS, ASL, FS 45
GS 12 + S 14 ROE - lešení
Thermax - pro markýzy a rolety

Všeobecné hmoždinky
SX / SX L
S
UX / UX R / UX LR
FU
GB
M-S
FID
FTPM / FTPK
FMD
M
PA 4
MS

Hm. pro deskové mater.
HM
K, KD, KDH, KM
PD
GK
GKM

Speciální hmoždinky
BBF
TB, TBB
TS
Sanita

Montážní pěny
PU - hadičková
PUP - pistolová
PUR - čistič
aplikační pistoleKatalog ve formátu PDF
1-19 Obsah
20-38 Úvod
39-47 Chemické kotvy 1
48-66 Chemické kotvy 2
67-84 Chemické kotvy 3
85-99 Ocelové kotvy 1
100-109 Ocelové kotvy 2
110-116 Ocelové kotvy 3
117-128 Ocelové kotvy 4
129-143 Fasádní a rámové hm. 1
144-154 Fasádní a rámové hm. 2
155-163 Všeobecné hm. 1
164-172 Všeobecné hm. 2
173-180 Hm. pro deskové mat.
181-184 Lešenářské hm.
185-200 Talířové hm.
201-220 SaMontec objímky
221-252 SaMontec lišty + ost.
253-268 SaMontec tech. dodatek
269-274 Sanitární upevnění
287-302 Pěny, silikony, lepidla
303-312 Vrtáky, bity

Ivana Mokrá
provozovna: fischer centrum
nám. T.G.Masaryka 1281
760 01 Zlín
IČO: 69742359
DIČ: CZ6251180364

Otevírací doba
Po - Pá: 8 - 15 hod.

info@fischercentrumzlin.cz
Mob.: 773 691 801

 
.
 
.
 

Základní znalosti o upevňování

Vážený partnere,
Motem naší společnosti je „přinášet ty nejvyšší výhody pro co nejlepší řešení problémů a pomáhat našim partnerům úspěšně obstát v konkurenčním prostředí.“

A nejde jen o prázdná slova na papíře.
Množství faktů dokazuje, že své závazky při řešení Vašich problémů bereme velmi vážně:
- 1300 vynálezů na poli upevňovací techniky
- více evropských schválení než kterýkoli jiný výrobce
- vlastní výroba v oblasti jak chemických, tak i ocelových a plastových upevňovacích prvků
- snadno použitelná řešení pro každý problém při upevňování
- skutečná přidaná hodnota díky širokému okruhu nabízených služeb (konzultace na staveništi a po telefonu, výpočtový software pro stanovení rozměrů, technický manuál, Akademie fischer)

Tímto způsobem bychom Vám rádi pomáhali ve Vaší práci, ať jste profesionálové nebo domácí kutilové, a přinášeli Vám ty nejvyšší výhody ve smyslu našeho mota.1. Obecné základy
Stavební materiál
Vrtání
Montáž
Montážní metody
Zatížení
Způsoby kotvení
Druhy porušení
Trhliny v betonu při zatížení tahem
Ocelové kotvy pro beton zatížený tahem
 
2. Požární odolnost kotev a hmoždinek
Kotvy a hmoždinky - malé stavební prvky s vysokým účinkem
Proč budou požáry stále vznikat
Protipožární opatření ve stavebním zákonu
Chování stav. hmot a dílců při požáru a jejich označení
Vývoj požáru a teplotní křivka
Příklady použití hmoždinek
Přehled certifikovaných hmoždinek a kotev
 
3. Koroze
Vznik koroze
Ochrana proti korozi
 
4. Dynamika
 
5. Certifikace
ETA - Evropské technické schválení (European Technical Approval)
Certifikace a jejich význam

1. Obecné základy


Stavební materiál

Stavební materiál a jeho kvalita jsou rozhodující pro výběr upevňovacích prvků: Rozlišujeme beton, zdivo a deskové stavební materiály.

Beton je konstrukční materiál obsahující cement, štěrk, písek, vodu a dělí se na dvě dílčí kategorie: standardní beton a lehčený beton. Zatímco standardní beton obsahuje štěrk, v lehkém betonu je možné nalézt takové přísady jako jsou pemza, bentonit nebo styropor, a má nižší pevnost v tlaku. To má, kromě jiného, za následek nepříznivé podmínky pro upevňovací prvky. Velikost zatížení upevňovacího prvku pro velká zatížení závisí, kromě jiného, na pevnosti betonu v tlaku. Tu indikují třídy betonu: např. C20/25 představuje pevnost v tlaku 25 N/mm2 měřenou na krychli betonu (ČSN EN 206-1).

Zděné stavební materiály se skládají z cihel a malty. Pevnost cihel v tlaku je obvykle vyšší než pevnost malty, zejména u starých budov. Proto by měly být upevňovací prvky kotveny co možná nejhlouběji do zdiva.

Použité zkratky v tabulkách
Mz
plná cihla
HLz
děrovaná cihla
PB
pórobeton
V2
lehčený beton
PBB
vrták do pórobetonu
KS
vápenopísková cihla
Hbl
dutinová tvárnice
PP
pórobeton
Bn
beton

Obecně lze rozlišovat tyto skupiny zdiva:

1. Plná vápenopísková cihla
2. Plná cihla
Plné cihly s hutnou strukturou představují stavební materiál, který je velmi odolný proti zatížení tlakem, (P10 až 30 MPa). Jsou velmi vhodné pro kotevní upevňovací prvky.

1. Vodorovně děrované cihly a svisle děrované cihly se často nazývají mřížované nebo voštinové cihly
2. Vápenopískové děr. cihly, vápenopískové duté tvárnice
Děrované stavební materiály s kompaktní strukturou (děrované a duté cihly) Většinou jde o cihly vyráběné z materiálů se stejnou pevností v tlaku jako plné cihly, ve kterých jsou dutiny (P15 MPa). Má-li být na tyto stavební materiály aplikováno vyšší zatížení, měly by být použity speciální upevňovací prvky, např. ty, které díry a dutiny přemostí nebo vyplní.

1. Plná cihla z lehčeného betonu, plná cihla z bentonitu, např. „Liapor”, „Gisoton”
2. Pórobeton, např. „Ytong”, „Hebel”
Děrované cihly s porézní strukturou mají obvykle velký počet pórů a nízkou pevnost v tlaku (P8 až15 MPa). Pro optimální upevnění by tedy měly být použity speciální upevňovací prvky, např. upevňovací prvky s dlouhou rozpěrnou zónou nebo upevňovací prvky, které se rozevřou v materiálu.

Duté tvárnice z lehkého betonu, např. z pemzy nebo bentonitu
Děrované cihly s porézní strukturou (lehké děrované cihly) na bázi pórobetonu mají mnoho dutin a pórů, a tím také obvykle nízkou pevnost v tlaku (G2 a 3 MPa). V takovém případě je nutné věnovat výběru a instalaci správného upevňovacího prvku zvláštní pozornost. Vhodné jsou upevňovací prvky s dlouhou rozpěrnou zónou nebo injektážní kotvy, které vytvoří tvarový spoj – zejména u lehkých betonových dutých tvárnic, které lze vyplnit polystyrénem.

Deskové stavební materiály
Deskové stavební materiály jsou tenkostěnné stavební materiály, často pouze s nízkou pevností (do 2MPa) – např. sádrokarton jako „Rigips”, „Knauf”, „LaGyp”, „Norgips”; sádrovláknité desky jako „Fermacell” nebo „Rigicell” nebo dřevotřískové desky, desky z tvrdých vláken, překližka atd. Pro optimální upevnění je nutno zvolit speciální upevňovací prvky. Tyto hmoždinky jsou buď plastové nebo kovové, která působí na opačné straně desky. Hmoždinky vytvoří tvarový spoj na opačné straně desky.Vrtání

Stavební materiály též rozhodují o tom, jaký způsob vrtání zvolit. K dispozici jsou čtyři metody:
Rotační vrtání: bez příklepu pro děrované cihly a konstrukční materiály o nízké pevnosti, aby se žebra v děrovaných cihlách nerozbila.

Příklepové vrtání mechanické: rotace a velké množství lehkých příklepů, pro plné stavební mat. s hutnou strukturou (cihly).

Pneumatické příklepové vrtání: rotace a malý počet příklepů o velké síle (vysoká rázová energie) pomocí elektropneumatického kladiva, je shodné pro plné stavební materiály s hutnou strukturou, jako je - beton, kámen.

Diamantové nebo jádrové vrtání: vrtání pomocí diamantové korunky, používá se hlavně pro díry o větším průměru nebo do betonu s ocelovou výstuží.

Jedna rada navíc pro vrtání bez příklepu: Vidiové vrtáky vrtají rychleji, jsou-li ostře nabroušeny, podobně jako vrtáky na ocel. Pro vrtání zdiva existují speciální vrtáky. Standardní vidiový vrták
Ostře nabroušený vidiový vrták (pro vrtání křehkých stavebních materiálů)Montáž

Obecně je nutné zvažovat během montáže následující kritéria:
Okrajové a osové vzdálenosti, stejně jako tloušťka a šířka podkladové stavební součásti musí být řádně dodrženy, má-li upevňovací prvek udržet požadovanou zátěž. Jinak se mohou objevit ve stavebním materiálu trhliny. Obecně se pro plastové hmoždinky obvykle požadují vzdálenost od okraje 2 x hv (hv = kotevní hloubka) a osová vzdálenost 4 x hv . Běží-li směr napětí hmoždinky podél hrany stavební součásti, lze vzdálenost od okraje snížit na hodnotu 1 x hv.
Díra musí být – pouze s několika výjimkami – větší než je kotevní hloubka: to proto, že funkční bezpečnost je zajištěna pouze má-li šroub dostatek prostoru vyčnívat za špičku plastové hmoždinky. Příslušné hloubky díry pro veškerý sortiment jsou uvedeny v tabulkách na následujících stránkách.
Vyčištění díry po vyvrtání buď vyfouknutím nebo vysátím je nezbytně nutné. Díra, která není dokonale vyčištěna, snižuje kvalitu kotevního spoje. Prach z vrtání má negativní vliv na správnou přilnavost upevňovacího prvku v díře.Montážní metody

Rozlišujeme tři různé metody:

Hmoždinka do pórobetonu GB
1. Montáž předsazená: v tomto případě je upevňovací prvek obvykle v jedné rovině s konstrukčním povrchem.
Postup při instalaci:
- Přeneste šablonu děr montovaného objektu na kotevní základ,
- Vyvrtejte, vyčistěte díru, vložte upevňovací prvek a přišroubujte montovaný objekt

Kotva pro těžké zátěže FH
2. Montáž průvlečná je doporučena zejména pro zjednodušení a snížení pracnosti u standardních profesionálních montáží nebo pro objekty, které se montují se dvěma nebo více upevňovacími body:
- Otvory v montovaném objektu lze použít jako vrtací šablonu, protože jejich průměry jsou alespoň tak velké jako průměry díry v kotevním základu.
- Kromě zjednodušení montáže se dosahuje dobrého přizpůsobení upevňovacích otvorů
- Upevňovací prvek se vloží do díry přes montovaný prvek a pak dojde k upevnění.
- U rámových hmoždinek s použitím podložky se hmoždinka vloží přes podložku až po okraj.

Svorníková kotva FBN
3. Montáž distanční se používá pro upevnění konstrukcí, které se montují v určité vzdálenosti od kotevního základu. K tomu se obvykle používají kovové kotvy s vnějšími metrickými závity, které drží šrouby nebo závitové tyče pomocí pojistných matic.
Užitná délka a kotevní hloubka: kromě typu montáže je nutno během ní dodržet užitečnou délku kotvy a kotevní hloubku.

Užitná délka da hmoždinky, kotvy a šroubu by měla odpovídat tloušťce montovaného dílu. U kotev s vnitřním závitem to lze měnit volbou délky šroubu. U průvlečné montáže a svorníkových kotev je však maximální užitná délka určena nabídkou upevňovacích prvků. Díky svým dvěma různým certifikovaným kotevním hloubkám nabízí svorníkové kotvy (např. FBN) širokou paletu užitných délek.
Je-li kotevní základ pokrytý omítkou nebo izolačním materiálem, je nutné vybírat upevňovací prvky s takovou užitečnou délkou, která odpovídá tloušťce omítky plus tloušťce montovaného dílu.

Kotevní hloubka hv odpovídá u plastových a ocelových upevňovacích prvků vzdálenosti mezi horním okrajem kotevního základu a dolním okrajem rozpěrné části, u lepených kotev dolnímu okraji svorníku.)Zatížení

Nejen konstrukční materiál a typ montáže jsou důležité pro výběr upevňovacího prvku, ale také zatížení, jakému je vystaven: jak velké je zatížení? V jakém směru působí? A kde je aplikována? Síly jsou tedy určeny: velikostí, směrem a místem působení . Zatížení jsou uváděna v kN (kilonewton – 1 kN . 100 kg), ohybové momenty v Nm (Newtonmetr).

Tahové zatížení Střihové zatížení Kombinované zatížení a ohybový moment
Tlakové zatížení Kombinované zatížení Střihové zatížení a ohybový moment
N = tah - tlak, R = výsledná, V = střih, Mb = ohybový moment


Pro výběr správného upevňovacího prvku mají význam zejména následující zatížení:
 
Mezní zatížení při porušení, tj. zatížení, které vede buď k porušení kotevního základu nebo k přetržení nebo vytržení upevňovacího prvku.
 
Mezní tahové zatížení při porušení (5% kvantil) Nu a Mezní střihové zatížení při porušení (5% kvantil) Vu označují ta zatížení, která jsou dosahována nebo překračována v 95% všech případů selhání. To znamená, že kotva při tomto zatížení selže pouze v 5% případů.
 
Výpočtové tahové zatížení NRd a Výpočtové střihové zatížení VRd jsou užitná zatížení, která již obsahují příslušný koeficient bezpečnosti – podle schvalovacích rozhodnutí DIBt [Institut stavební techniky v Berlíně] a ETA (Evropské technické schválení). Ta platí pouze, jsou-li dodrženy podmínky uvedené v certifikaci.
 
Garantované tahové zatížení Nrec a Garantové střihové zatížení Vrec nebo-li maximální užitná zatížení již zahrnují odpovídající koeficient bezpečnosti.
 
Výpočet garantovaného zatížení z mezních zatížení při porušení (5% kvantil) se provede tak, že se příslušné zatížení vydělí koeficientem bezpečnosti:
Garantované zatížení = mezní zatížení při porušení (5% kvantil) (F)
                                                   koeficient bezpečnosti (y)
 
Koeficient bezpečnosti pro garantovaná zatížení
Ve srovnání s průměrnou mezní silou při porušení:
– ocelové a chemické kotvy y>= 4
– plastové hmoždinky y>= 7

Výpočtový koeficient bezpečnosti
Pro výpočtová zatížení:
– ocelové a chemické kotvy >= 3
– plastové hmoždinky >= 5

Příklad ocelové kotvy s mezním zatížením při porušení 40 kN (5% kvantil):
F = 40 kN/4 = 10 kN

Tyto koeficienty bezpečnosti představují běžné garance a použijí se pro upevňovací prvky pouze pokud v tabulkách tohoto katalogu nebude jinak. U certifikovaných upevňovacích prvků lze koeficient bezpečnosti snížit na y = 2,25 použitím mnoha zkušebních sérií: to znamená, že použití lze pomocí certifikovaných upevňovacích prvků optimalizovat.Způsoby kotvení

K bezpečnému přenášení popsaných zatížení do kotevního podkladu lze využívat různé způsoby kotvení.
Třecí spoj, při kterém je rozpěrná část upevňovacího prvku tlačena proti stěně díry a vzniká tak tření.  
kotva FH
 
hmoždinka SX
Tvarový spoj, kdy je geometrie upevňovacího prvku přizpůsobena tvaru kotevního podkladu a nebo vyvrtané díře.  
zarážecí kotva Zykon FZA-D
 
univerzální hmoždinka UX
Spojivý spoj, kdy pojí upevňovací prvek s kotevním podkladem chemická malta.
chemická kotva R
 Druhy porušení

Při nadměrném namáhání, nesprávné montáži nebo u kotevního podkladu s nedostatečnou únosností může dojít k následujícím selháním:
Vytržení kotvy nebo hmoždinky
- při příliš velkém tahovém zatížení “N” nebo střihovém zatížení “V”
- nízké pevnosti kotevního podkladu
 
Prasknutí stavebního dílu
- příliš malým rozměrem kotevního podkladu
- nedodržení specifikovaných okrajových a osových vzdáleností
- příliš velkému rozpěrnému tlaku
 
Vytržení kotvy nebo hmoždinky
- díky selhání třecího nebo tvarového spojení z důvodů příliš vysokého zatížení nebo nesprávné montáže
 
Přetržení oceli
- kvůli příliš nízké pevnosti oceli upevňovacího prvkuTrhliny v betonu při zatížení tahem

Trhliny se v betonu mohou objevit kdekoli a kdykoli. Při jeho tahovém namáhání vlastní hmotností, provozním zatížením nebo zatížením větrem, smršťováním a dotvarováním betonu nebo vnějšími vlivy jako jsou zemětřesení nebo otřesy, které mají za následek tlaky a deformace a tím se vytváří trhliny.

Příklad: na mostě tlakové zatížení způsobuje ohýbání, kdy v horní průřezové ploše vzniká tlačená oblast, zatímco v dolním průřezu tahové zatížení vede k rozpínání a tedy k vytvoření tažené oblasti. Beton však není schopen reagovat a absorbovat velké tahové zatížení. Na druhé straně ocelové výztuže toho schopny jsou. Zatímco ve shodě s tím se výztuže natahují bez poškození, beton praská a vytvářejí se nespočetné trhliny, pouhým okem těžko viditelné (přípustná šířka až 0,4 mm). Toto se nazývá tažená oblast betonu. Proto hovoříme o tahové oblasti s trhlinami.Ocelové kotvy pro beton zatížený tahem

Při kotvení v taženém betonu se vždy předpokládá možnost vzniku trhlin, které ovlivňují únosnost kotev a hmoždinek. Z bezpečnostních důvodů se projektantům a řemeslníkům v zásadě doporučuje používat upevňovací prvky vhodné pro tuto oblast. Kotvy a hmoždinky s tzv. certifikací CC od DIBt a nebo se schválením podle ETAG 001 pro tažený beton (viz Část 5) prokázaly svoji funkčnost v betonu s trhlinkami a mohou být takto používány bez omezení v tažených i tlačených oblastech betonu. Speciální upevňovací prvky vhodné pro trhliny jsou tyto:

Upevňovací prvky působící tvarovým spojem jako kotvy ZYKON, mají kónickou část, která se optimálně rozepře a drží i při pokračující tvorbě trhlin nebo při rázovém namáhání.

Upevňovací prvky tvořící třecí spoj jako např. svorníkové (FH, FAZ II) nebo chemické kotvy (FHB II) se automaticky přizpůsobí vyvrtané díře zvětšené tvorbou trhlin tak, že jejich kužel je tažen hlouběji do rozpěrné části, čímž se zvětšuje rozpěrný průměr. Tyto upevňovací prvky jsou vhodné též pro rázové zatížení. Zvláštním případem je první certifikovaná plastová hmoždinka SXS pro tažený beton.2. Požární odolnost kotev a hmoždinek


Kotvy a hmoždinky - malé stavební prvky s vysokým účinkem

Kotvy a hmoždinky hrají důležitou roli nejen při každodenním provozu budovy, ať už se jedná o pevnost, uchování hodnoty nebo bezpečnost, ale i v případě požáru. Stabilita stavebních prvků je v podstatě zodpovědná za to, aby byl možný únik osob, zůstaly zachovány únikové cesty a po stanovenou dobu byly ve funkci aktivní protipožární prostředky. Na základě toho spolupracuje firma již několik let s výzkumnými institucemi a ústavy na zkoušení materiálu v oblasti „Pasivní ochrana proti ohni“.

Intenzivním zabýváním se tímto tématem přispívá k pokrokům v upevňovací technice v extrémních podmínkách.

Kromě toho vidíme velký přínos v tom, že konstruktéři a osoby, podílející se na výběru a montáži, využívají naše zkušenosti. Tím, že dnes zvolíte nejlepší řešení pro životně důležitou preventivní požární ochranu, pomůžete omezit škody a zachránit lidské životy.

Požár restaurace Aussenalster v Hamburku
Budova: Převážně dřevěná, jednopatrová, Postavená na dřevěných pilotech
Příčina požáru: Technická závada elektroinstalace, pravděpodobně následkem únavy materiálu
Škody na budově: Zničení až na piloty a trámový rošt
Výše škody: cca. 0,5 mil. EURProč budou požáry stále vznikat

I za nejpřísnějších protipožárních opatřeních nemůžeme vznik požáru zcela vyloučit, pokud budou ve stejném čase splněny následující podmínky:
- Hořlavá látka
- Kyslík, popř. okysličovadla
- Dostatečně vysoká teplota nebo zápalný zdroj

V každé fázi existence budovy mohou vzniknout požáry. Příklady toho jsou:
- Novostavba; svářecí práce a práce s otevřeným plamenem
- Užívání a manipulace; s hořlavými látkami, zkraty v poškozeném elektrickém vedení, požár kabelů v přetíženém elektrickém vedení, neodborné zacházení se stroji a domácími spotřebiči
- Rekonstrukce a demolice; při práci s bruskami a když kvůli hořícím částečkám nebo odkapávajícímu hořícímu materiálu vzniká ohnisko požáru

Zkouška požáru v tunelu na dálnici Brenner Dne 30.8.1997
ve spolupráci s Autostrada Del Brennero S.P.A.,
institutem pro konstruktivní stavební inženýrství,
Santa Automation Instruments a upevňovací systémy

Prevence stavební a provozní požární ochranou
Prvním cílem požární ochrany je zabránit požárům. A pokud k požáru přesto dojde, je druhým cílem minimalizovat následky. K dosažení obou cílů mohou výrazně přispět i upevňovací prvky, jako např. kotvy a hmoždinky. Opatření k preventivní stavební a provozní požární ochraně vyplývají ze stavebních a požárních předpisů.

K stavební prevenci z hlediska požární ochrany patří:
- Dodržování nařízení a předpisů týkající se požární ochrany (např. poloha a ustavení stavebních zařízení na pozemku, instalace topných a elektrických zařízení a skladování hořlavých nebo výbušných látek)
- Používání předepsaných materiálů a materiálů se sníženou hořlavostí
- Opatření na zachování stability stavebních dílů během požáru, aby byl možný únik a záchrana osob. To může být zajištěn správným výběrem stavebních dílů s odpovídající požární odolností, která je stanovena použitím budovy v souladu se stavebním řádem.
- Vhodné dimenzování stavebních dílů, jako např. stěny, stropy, schodiště, výtahové šachty a provozní instalace
- Rozdělení budovy na požární úseky pomocí požárně dělicích konstrukcí, (F90), stěn a příček
- Instalace zařízení pro odvod kouře a tepla a zařízení na přívod vzduchu
- Zřízení bezpečných požárních únikových cest s odvětráním zakouření
- Navržení a údržba příjezdových cest k požárním plochám tak, aby měly požární automobily kdykoliv přístup na místo zásahu a volný prostor pro záchranářské vybavení
- Ochrana před bleskem

Požárně bezpečnostní zařízení a opatření jsou:
- Elektrická požární signalizace (hlásiče kouře, tepla, plamenu, tlačítkové hlásiče)
- Detektor plynu
- Stabilní hasicí zařízení, jako sprinklerová zařízení, nástěnné hydranty, hadicové systémy, suchovody, hasící přístroje
- Pravidla požární ochrany, nouzový plán
- Značení hasicích přístrojů a únikových cest
- Přizpůsobení interiérového vybavení z hlediska požárního zatížení
- Pravidelná kontrola a údržba požárních uzávěrů (dveře, vrata)Protipožární opatření ve stavebním zákonu

V rámci stavebního práva vytváří stát předpoklady k zajištění bezpečnosti obyvatel a prevenci rizika proti nebezpečí požáru.

Vzorový stavebně - požární řád
Vzorový stavební řád je podkladem pro všechny stavebně právní předpisy i co se týče požární ochrany.

§ 17 vzorového stavebního řádu říká následující:
"Stavební zařízení je nutno uspořádat a zařídit tak, aby se v zájmu odvrácení nebezpečí života a zdraví osob a zvířat předešlo vzniku a rozšíření ohně a v případě požáru byla možná účinná záchrana osob a zvířat.“
Povinné zkoušky jsou stanoveny v normě o požární ochraně DIN 4102. Ta upravuje rozdělení stavebních hmot, st. dílů a speciálních dílů do jednotlivých požárních tříd.

Základní požadavky
veřejná bezpečnost a pořádek, obzvláště život a zdraví nesmí být ohroženy prevence proti vzniku a rozšíření ohně, úspěšná záchrana osob a zvířat, účinné hasící práce
Jednotlivé požadavky
poloha na pozemku a sousední zástavbě boj proti ohni chování stavebních hmot a dílů při požáru velikost, poloha a ochrana poloha a organizace únikových cest požár. úseků

Používaná právní ustanovení a směrnice
Stavební řády jsou doplněny právními ustanoveními a směrnicemi, které určují příslušná doplňující opatření pro používání určitých budov:
Shromažďovací místa Prodejní prostory
Školní budovy Garáže
Bydlení a ubytování Vysokopodlažní budovy
Zdravotnická zařízení Průmyslové stavby

Protipožární opatření v mezinárodním stavebním právu
V celém světě je uznávaná jednotná teplotní časová křivka (ETK, ISO 834). Požární osvědčení a výsledky na něm postavené, mohou být tedy v mnoha případech použity i pro řešení technických problémů při požární ochraně v zemích EU.Chování stav. hmot a dílců při požáru a jejich označení

DIN 4102, díl 1 a 2, rozlišuje stavební hmoty a konstrukční díly.
Stavební hmoty odpovídají určitému materiálu (beton, dřevo, kov,…) a jsou rozděleny podle vznícení.
Proto budou mít, bez ohledu na vnější tvar, rozdílné chování při požáru (tab. 1).
Stavební díly se mohou skládat z různých stavebních hmot.
Jsou posuzovány jako celek a klasifikovány podle jejich požární odolnosti.
Třída Stav
A nehořlavé
A1  
A2  
B hořlavé
B1 těžce zápalné
B2 středně zápalné
B3 lehce zápalné
Tab.1: Třídy stavebních hmot dle DIN 4102 část 1

Požární odolnost
Požární odolnost udává dobu, po kterou je stavební díl nebo konstrukce schopna odolávat požáru.

Příklad: F30
Vysvětlení: Stavební díl má při použití normové teplotní křivky požární odolnost 30 minut. Pro F30 se používá pojem ohnivzdorný. Stavební díly od F90 jsou označovány jako odolné proti požáru.
Rozdělení do jednotlivých tříd se provádí podle minimální doby odolnosti na: 30, 60, 90, 120 nebo 180 minut.

Chování při požáru
Označení chování stavebních dílů při požáru získáme přidáním požární odolnosti k třídě stavební hmoty dle požární odolnosti (tab. 1). Ohnivzdorný stavební díl z nehořlavých stavebních hmot s třídou F30 je označen jako F 30A. Označení AB znamená kombinaci nehořlavých a hořlavých materiálů.

Označení a klasifikace hmoždinek a kotev
Pro kotvy a hmoždinky se udává pouze třída požární odolnosti, např. F90. Použití hmoždinek a kotev je upraveno v atestu. Ten však neobsahuje žádné údaje o požární odolnosti. Výjimkou jsou atesty pro lehké stropní obklady a podhledy. Mezi ty patří např. hřebíková kotva FNA, ocelová zarážecí kotva Zykon FZEA, ocelová zarážecí kotva EA (viz tab. 2). Pokud jsou v jiných případech potřebné kotvy a hmoždinky, které při požáru nebo zvýšené teplotě zachovávají svou funkci, je v požárním osvědčení objasněno jejich specifické chování při požáru.
Typ EA M8x40 EA M10 EA M12
Povolená zátěž na hmoždinku požární odolnost 90 min   0,8  
Povolená zátěž na hmoždinku požární odolnost 120 min 0,7   0,8
Vzdálenost osová s>=(cm)   40  
Vzdálenost okrajová c>=(cm) 10   20
Min. tloušťka dílu h>=(cm) 10    
Povolená zátěž – jen u tahového zatížení a jen u hmoždinek z galvanicky pozinkované oceli se šrouby, popř. závity s třídou 6 – jakož i příslušné hodnoty hmoždinek a rozměry dílů pro ukotvení lehkých stropních obkladů a podhledů podle DIN 18168 do betonu pevnostní třídy > B25 a < B55 při požárním zatížení na zarážecí kotvy EA.

Speciální stavební díly
Ostatní stavební díly jako kabelová zařízení, vzduchotechnická
potrubí nebo požární uzávěry jsou testovány dle svých tříd
podle vlastních předpisů. Tak jako u hmoždinek a kotev se
skládá označení třídy z písmena pro testovaný předmět a
požární odolnosti v minutách. Tabulka ukazuje opět různé třídy.
Montují-li se hmoždinky do takových stavebních dílů nebo se
používají k upevnění těchto elementů, musí mít alespoň
požadovanou odolnost. Jestliže např. u větracích vedení
je požadována třída L90, je možné použít pouze kotvu v třídě F90.
Třída F všeobecné použití, nosné nebo nenosné zdi, nosníky
Třída W požární stěny, nenosné vnější stěny včetně parapetů a zařízení
Třída E elektrická kabelová zařízení
Třída T požární uzávěry
Třída G speciální sklo u požárních uzávěrů
Třída L větrací vedení
Třída K zátarasy ve větracích vedeních
Třída S izolace kabelů
Třída R opláštěné potrubí
Třída I instalační šachty a kanály
Třídy dle požární odolnosti

Normy Evropské unie
Mezinárodní poznatky o požární ochraně byly
shrnuty v normě ČSN EN 13501–1.
Tato norma nahrazuje normu o požární
ochraně DIN 4102 – díl 1.
Známé třídy stavebních hmot se mění dle tabulky.

Písmena S a D označují kritéria
smoke (rozšíření kouře)
a droplets (hořící kapky a částice).

Kouř, dráždivý účinek, toxikace, koroze.
Požadavky Dodat. požadavky Evr. třída dle DIN EN 13501-1 Třída dle DIN 4102-1
nehořlavé X X A1 A1
nejméně hoř. X X A2 s1 d0 A2
těžce hořlavé X X B,C -s1 d0 B1
těžce hořlavé   X A2 -s2 d0 B1
těžce hořlavé   X A2, B, C -s3 d0 B1
těžce hořlavé X   A2, B, C -s1 d1 B1
těžce hořlavé X   A2, B, C -s1 d2 B1
nejméně hoř.     A2, B, C -s3 d2 B1
středně hořlavé   X D -s1 d0 B2
středně hořlavé   X   -s2 d0 B2
středně hořlavé   X   -s3 d0 B2
středně hořlavé   X E   B2
středně hořlavé     D -s1 d2 B2
středně hořlavé       -s2 d2 B2
středně hořlavé       -s3 d2 B2
nejméně hoř.     E -d2 B2
lehce hořlavé     F B3
Klasifikace chování stavebních materiálů při požáru dle ČSN EN 13501 – díl 1 (bez podlahových obkladů) (5)Vývoj požáru a teplotní křivka

Podle druhu a použití hmoždinek a kotev vyplývají z atestů nebo požárních zkoušek odpovídající hodnoty pro maximální zatížení a požární odolnost.

Hmoždinky pro závěsné stropy
Hřebíková kotva FNA, zarážecí kotva EA a expresní kotva EXA M8-M12 jsou typické upevňovací prostředky pro zavěšené podhledy a srovnatelné redundantní systémy, např. ventilace nebo potrubí. Při jejich použití je zatížení dle ETA omezeno na 0,8 kN na hmoždinku.

Výsledky zkoušek u kotev pro vysoké zatížení
Následující kotvy pro vysoké zátížení od firmy byly zkoušeny dle jejich chování při požáru: kotva pro těžké zátěže FH, svorníková kotva FAZ II, svorník FBN, kotva ZYKON FZA, zarážecí kotva Zykon FZEA, vysokozátěžová kotva FHB II, chemická malta FIS V a expresní kotva EXA. V tabulkách je zobrazena nosnost v závislosti na požární odolnosti, průměru hmoždinky a kvalitě oceli.

Obecně platí, že nerez ocel nabízí více bezpečnosti v případě požáru než běžná ocel.
Z toho důvodu je možné bez zkoušek převzít klasifikaci pro kotvy a hmoždinky
z běžné oceli. Výsledky vykazují poměrně velkou rezervu.
Názorně je toto ukázáno ve výsledcích zkoušky v tabulce pro kotvu Zykon FZA M12
pro třídu požární odolnosti F90.
Označení UMV 125 M 16/... FZA 18x80 M 12
Ocel (kN) 3,7 2,0
Nerez ocel (kN) 8,0 5,0

Výsledky zkoušek pro rámové hmoždinky z nylonu s galvanicky pozinkovanými šrouby
U rámových hmoždinek je třeba vycházet z toho, že v případě požáru nejprve zkolabuje vnější fasáda se spodní konstrukcí z hliníku nebo dřeva, před tím, než selže hmoždinka. Požární zkoušky dle DIN 4102 s atestovanými univerzálními rámovými hmoždinkami FUR 10 byly provedeny v betonu B25. Kotvy byly zatíženy silou, která se odchylovala 70° od osy hmoždinky. Aby se zaručilo, že výsledky budou vykazovat určitou rezervu, byla v protikladu s případem v praxi „fasáda odvětraná“ volná zátěžová konstrukce, tzn. bez zakrytí spodní konstrukcí a přístupem ohně k fasádě.

Podle zatížení vykázaly univerzální rámové hmoždinky FUR 10 v případě fasády následují požární odolnost:

- Při 1,6 kN 30 minut
- Při 0,8 kN 120 minut

Zároveň bylo sledováno selhání z důvodu odlomení hlavy šroubu. Při použití šroubů z nerez oceli se dá počítat ještě s podstatně lepším chováním.Příklady použití hmoždinek


Následující příklady by Vám měly pomoci najít vhodný typ hmoždinek pro Vaši potřebu.
Ventilace a větrací klapky FNA II natloukací kotva
FZEA zarážecí kotva Zykon
FAZ II svorníková kotva
EA zarážecí kotva
FBS šroub do betonu
FHY kotva pro Spirol
FDN stropní hřeb
Lehké závěsné stropy a srovnatelné systémy v mezistropním prostoru FZEA zarážecí kotva Zykon
EA zarážecí kotva
FNA II natloukací kotva
FHY kotva pro Spirol
FDN stropní hřeb
FBS šroub do betonu
Fasádní prvky s velkým zatížením FZA kotva Zykon
FAZ II svorníková kotva
FZEA zarážecí kotva Zykon
FH kotva pro velká zatížení
FHY kotva pro Spirol
EA zarážecí kotva
EXA expresní kotva
Fasádní roštové konstrukce ze dřeva, popř. kovu FUR universální fasádní rámová
hmoždinka
SXS speciální rám. hmoždinka
S-R rámová hmoždinka
S-H-R rámová hmoždinka
Těžké potrubí a kabelové vedení FAZ II svorníková kotva
FH kotva pro velká zatížení
FZEA zarážecí kotva Zykon
FHB II kotva pro vysoká zatížení
FZA kotva Zykon
FIS injektážní systém
EXA expresní kotva
Nosné ocelové sloupy FAZ II svorníková kotva
FBN svorníková kotva
FH kotva pro velká zatížení
FHB II kotva pro vysoká zatížení
FZA kotva Zykon
FIS injektážní systém
EXA expresní kotva
Upevňování ve zdivu porotherm FIS injektážní systémPřehled certifikovaných hmoždinek a kotev


Požární zkouška dle DIN 4102

Označení Typ hmoždinky Materiál Povolená zátěž v případě požáru[kN] zpráva iBMB Tech. university Braunschweigu popř.číslo atestu Certifikát Použití
 
poz. A4 C
(1.4529)
F 30 F 60 F 90 F 120   VDS FM  
FHB II kotva pro vysoká zatížení

FHB II 10x60
FHB II 12x80
FHB II 12x100
FHB II 16x125
FHB II 20x170
FHB II 24x220
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
  5,0
7,0
7,0
15,0
20,0
25,0
1,5
4,0
4,0
7,0
9,5
12,0
-
2,5
2,5
5,0
7,0
9,5
-
-
-
4,0
5,0
7,5
3038/8141-1
(02.05.2001)
    tažený
a tlačený
beton
FZA kotva Zykon
FZA M6
FZA M8
FZA M10
FZA M12
FZA M16
FZA M6 A4/C
FZA M8 A4/C
FZA M10 A4/C
FZA M12 A4/C
FZA M16 A4/C
X
X
X
X
X


X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
1,0
1,5
4,5
8,5
13,5
2,1
10,0
18,0
22,0
24,0
0,5
0,8
2,2
3,5
6,5
1,2
4,0
7,0
9,0
12,0
0,35
0,5
1,3
2,0
4,0
0,85
1,8
3,5
5,0
7,5
0,25
0,4
0,9
1,5
3,0
0,7
1,0
2,0
3,5
6,0
3277/0531-1
(23.11.2001)

X
X
X
X

X
X
X
X


X
X
X


X
X
X
tažený
a tlačený
beton
FZA-D kotva Zykon
FZA M8 D
FZA M10 D
FZA M12 D
FZA M16 D
FZA M8 D A4/C
FZA M10 D A4/C
FZA M12 D A4/C
FZA M16 D A4/C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,5
4,5
8,5
13,5
10,0
18,0
22,0
24,0
0,8
2,2
3,5
6,5
4,0
7,0
9,0
12,0
0,5
1,3
2,0
4,0
1,8
3,5
5,0
7,5
0,4
0,9
1,5
3,0
1,0
2,0
3,5
6,0
3277/0531-1
(23.11.2001)
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
tažený
a tlačený
beton
FBN svorníková kotva
FBN 8
FBN 10
FBN 12
FBN 16
FBN 20
X
X
X
X
X
    0,5
1,3
1,8
4,0
7,0
0,5
1,3
1,8
4,0
7,0
0,5
1,3
1,8
4,0
7,0
-
-
-
-
-
3355/0530-4
(23.06.2000)
    tlačený
beton
EXA expresní kotva
EXA M8
EXA M10
EXA M12
X
X
X
    0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,8
0,8
0,5
0,8
0,8
3268/1095-3
(21.02.1996)
X
X
X
  tlačený
beton
FIS injektážní systém

FIS G M8
FIS G M10
FIS G M12
FIS G M16
FIS G M20
FIS G M24
FIS G M30
FIS G M8 A4/C
FIS G M10 A4/C
FIS G M12 A4/C
FIS G M16 A4/C
FIS G M20 A4/C
FIS G M24 A4/C
FIS G M30 A4/C
X
X
X
X
X
X
X


X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
1,9
4,5
8,5
13,5
21,0
30,0
45,0
4,3
7,5
11,0
25,0
32,0
45,0
70,0
0,8
2,1
3,6
6,4
10,0
14,0
22,0
0,8
2,1
5,7
10,0
15,0
22,0
35,0
0,3
1,0
2,1
4,0
6,0
9,0
14,0
0,3
1,0
3,9
5,8
9,0
13,0
20,0
0,15
0,6
1,5
3,0
4,5
6,5
10,0
0,15
0,6
3,0
4,0
6,0
9,0
14,0
3038/8141-3
(10.01.2002)
    tlačený
beton
FUR univerzální fasádní
rámová hmoždinka
FUR 10 *
FUR 10 **
FUR 10 ***
X
X
X
X
X
X
  1,6
1,6
1,6
-
-
-
0,8
1,4
1,6
-
0,8
0,8
3705/4711
(13.11.2001)
    tlačený
beton
FBS šroub do betonu
FBS 5
FBS 6
FBS 8
X
X
X
    -
-
-
-
-
-
0,2
0,5
0,8
0,2
0,3
0,8
902 070 000
(25.06.2002)
    podhledy
FDN stropní hřebík
FDN 6/35
FDN 6/65
X
X
    -
-
0,4
0,4
0,25
0,25
  Z-21.1-1731
(05.07.2002)
    podhledy
FNA II natloukací kotva
FNA 6x30
FNA 6x30 M6
FNA 6x30 M8
FNA 6x40 M6
FNA 6x40 M8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
 
-
0,35
0,35
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
-
-
-
-
Z-21.1-606
(03.04.2002)
    podhledy
EA zarážecí kotva
EA M6 *
EA M8x40
EA M10
EA M12
 
X
X
X
  X
 
 
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,8
0,8
0,8
0,1
0,7
0,8
0,8
Z-21.1-1619
(01.01.1998)
 
X
X
X
 
 
X
X
podhledy
a tlačený beton
FIS V chemická malta

FIS V M8
FIS V M10
FIS V M12
X
X
X
X
X
X
  1,9 *
4,0 *
5,0 *
0,8 *
1,8 *
2,7 *
0,5 *
1,0 *
1,5 *
0,4 *
0,7 *
1,0 *
3355/0530-5
(21.05.2001)
    zdivo
FUR univerzální fasádní
rámová hmoždinka
FUR 8
FUR 10
X
X
X
X
  -
-
-
-
0,8
0,8
-
-
Z21.2-1204
(10.04.2000)
    fasáda
SXS speciální rámová
hmoždinka
SXS 10 X X   - - 0,8 - Z-21.2-1695
(23.03.2001)
    fasáda
S-R rámová hmoždinka
S 8 R
S 10 R
S 12 R
S 14 R
X
X
X
X
X
X
X
X
  -
-
-
-
-
-
-
-
0,5 *
0,8 *
1,0 *
1,2 *
-
-
-
-
Z-21.2-1695
(23.03.2001)
    fasáda
S-H-R rámová hmoždinka
S 10 H-R
S 14 H-R
X
X
X
X
  -
-
-
-
0,4**
0,6**
-
-
Z-21.2-9
(02.08.2000)
    fasáda
* pod úhlem zatížení 10°
** pod úhlem zatížení 70°
*** pod úhlem zatížení 90°Označení Typ hmoždinky Materiál Povolená zátěž v případě požáru[kN] Číslo atestu Certifikát Použití
 
poz. A4 C
(1.4529)
F 30 F 60 F 90 F 120   VDS FM  
          tah střih tah střih tah střih tah střih        
FZA-I kotva Zykon
FZA M6 I
FZA M8 I
FZA M10 I
FZA M12 I
FZA M6 I A4/C
FZA M8 I A4/C
FZA M10 I A4/C
FZA M12 I A4/C
X
X
X
X
 
 
 
 
 
 
 
 
X
X
X
X
 
 
 
 
X
X
X
X
1,0
1,5
4,5
8,5
2,1
10,0
18,0
22,0
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
0,8
2,2
3,5
1,2
4,0
7,0
9,0
-
-
-
-
-
-
-
-
0,35
0,5
1,3
2,0
0,85
1,8
3,5
5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
0,25
0,4
0,9
1,5
0,7
1,0
2,0
3,5
-
-
-
-
-
-
-
-
3277/0531-1
(23.11.2001)
 
X
X
X
 
X
X
X
 
 
X
X
X
X
 
 
tažený
a tlačený
beton
FZEA zarážecí
kotva Zykon
FZEA 10x40 M8
FZEA 10x40 M10
FZEA 10x40 M12
X
X
X
X
X
X
  -
-
-
  -
-
-
  0,7
1,0
1,5
-
-
-
-
-
-
  23 0663 6 95-1
z 11.11.1996
a 14.09.1999
X
X
 
 
X
X
tažený
a tlačený
beton
FAZ II svorníková
kotva
FAZ 8 II
FAZ 10 II
FAZ 12 II
FAZ 16 II
FAZ 8 A4/C
FAZ 10 A4/C
FAZ 12 A4/C
FAZ16 A4/C
X
X
X
X
 
 
 
 
 
 
 
 
X
X
X
X
 
 
 
 
X
X
X
X
1,25
2,25
4,0
9,4
1,7
2,5
4,5
8,0
1,8
3,6
6,3
11,7
-
-
-
-
1,2
2,25
4,0
7,7
1,7
2,5
4,5
8,0
1,6
2,9
4,9
9,1
-
-
-
-
0,9
1,9
3,2
6,0
1,7
2,5
4,5
8,0
1,3
2,2
3,5
6,6
-
-
-
-
0,8
1,6
2,8
5,2
1,7
2,5
4,5
8,0
1,2
1,9
2,8
5,3
-
-
-
-
PB III/B-05-001
z 10.02.05
  X  
X
X
X
 
  X  
X
X
tažený
a tlačený
beton
PB III/B-02-316
(31.01.2003)
X
X
X
X
 
X
X
X
tažený
a tlačený
beton
FH kotva pro velká
zatížení
FH 10 B/S/H
FH 12 B/S/H/SK
FH 15 B/S/H/SK
FH 18 B/S/H
FH 24 B/S/H
X
X
X
X
X
    0,4
0,6
1,5
2,0
4,5
-
-
-
-
-
0,4
0,6
1,5
2,0
4,5
-
-
-
-
-
0,4
0,6
1,5
2,0
4,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  3355/0530-2
(25.05.2000)
 
X
X
X
X
 
X
X
X
X
tažený
a tlačený
beton
FBS šroub do betonu
FBS 8
FBS 10
FBS 10 A4/C
X
X
 
 
 
X
 
 
X
-
-
-
  -
-
-
  0,8
1,0
1,5
-
-
-
0,8
1,0
1,5
-
-
-
902 070 000
(25.06.2002)
    tažený
a tlačený
beton
FHY kotva pro Spirol
FHY M6
FHY M8
FHY M10
X
X
X
    1,0
1,6
2,5
-
-
-
0,45
1,0
1,65
-
-
-
0,28
0,75
1,3
-
-
-
0,2
0,6
1,1
-
-
-
3566/3321
(21.06.2002)
 
X
X
  pouze pro
stropní panely
Spirol

Požární zkouška dle ZTV - tunel

Označení Typ hmoždinky Materiál Povolená zátěž
v případě požáru
číslo atestu Použití
 
poz. A4 C
(1.4529)
[kN]    
kotva pro vysoká zatížení FHB C

FHB 12x100 C
FHB 16x125 C
    X
X
2,0
5,0
3038/8141-2
(12.10.2001)
tažený
a tlačený
beton
svorníková kotva FAZ II
FAZ 8C
FAZ 10C
FAZ 12C
FAZ 16C
    X
X
X
X
1,2
2,3
3,2
6,2
PB III/B-04-289
(04.08.2003)
tažený
a tlačený
beton
hřebíková kotva FNA II
FNA II 6x30 A4   X   0,25 3439/5843
(04.08.2003)
podhledy3. Koroze


Vznik koroze

Koroze je chemická reakce, při které dochází k narušování kovu. Čím méně ušlechtilý kov je,
tím intenzivnější je poškození materiálu. Během tohoto procesu se buď změní na šupiny rzi,
nebo se místy rozpadne. Mezi najčastější typy koroze u hmoždinek a kotev patří:

Povrchová koroze: v tomto případě kov koroduje poměrně stejnoměrně po celém povrchu nebo
na jeho části. Příkladem je neviditelné rezavění vlivem kondenzace u šroubu v místě přechodu
z kotevního podkladu do díry. Výsledek: spojení, které se zvenčí jeví jako naprosto neporušené
neočekávaně selže.

Kontaktní koroze: jestliže jsou různě ušlechtilé kovy spolu v kontaktu ve vodivém prostředí, ten
méně ušlechtilý kov vždy koroduje (anoda). Proto nerezavějící ocel obvykle není ohrožena.
Rozhodující je poměr ploch obou typů kovu: čím větší je plocha povrchu ušlechtilejšího kovu
ve srovnání s tím méně ušlechtilým, tím větší je koroze. Například jsou-li velké plechy z nerez
oceli přišroubovány galvanicky pokovenými šrouby, šrouby budou velice brzy značně
napadeny. A naopak, použití nerezových šroubů do galvanicky pokovených plechů není
kritické.

Koroze napětím: dojde-li k vnitřnímu nebo vnějšímu namáhání tahem, může dojít k rozpínání
a korozi kovu. Během procesu se vytvoří trhliny v důsledku mechanického namáhání, které se
při zvyšujícím namáhání rozšiřují a tak umožní postup korozi. Stává se to například
u oceli A4 v prostředí obsahujícím chlór.

V roce 1985 povolil zavěšený betonový
strop kryté plovárny v Usteru, ve Švýcarsku.
Stropní spojovací prvky z nerezavějící oceli
nevykazovaly žádné vnější známky poškození,
ale uvnitř byly v některých případech zcela
zničené v důsledku popraskání způsobeného
korozí napětím.Příklad trhliny způsobené transkrystalickou
korozí napětím v plechu 1.4401, který byl
vystaven značně velkým účinkům chlóru.Ochrana proti korozi


Existují různé metody ochrany upevnění proti korozi.
Mezi nejvýznamnější patří:

Galvanické pokovení pozinkováním je nejčastěji používanou metodou ochrany proti korozi pro kovové upevňovací prvky vyrobené z oceli s malým obsahem zinku. Jde o kovový povlak zinku s tloušťkou vrstvy mezi 5 µm a 10 µm. Galvanizace se provádí buď modrou pasivací, která kotvě poskytuje stříbrný vzhled, nebo žlutým chromátováním. Protože galvanizace se časem opotřebovává, nabízí dostatečnou ochranu proti korozi pouze v suchých interiérech.

Upevňovací prvky z nerez oceli A4 (materiál č. 1.4401 nebo 1.4571) jsou vhodné pro upevňování na vlhkých místech, pod širým nebem, v průmyslové atmosféře nebo v blízkosti moře (ale ne přímo v mořské vodě). Tyto oceli jsou slitiny s alespoň 12 % obsahem chromu, který tvoří na povrchu oceli pasivní vrstvu chránící proti korozi.

Upevňovací prvky ze speciálních ocelí (např. ocel, materiál č. 1.4529) se používají ve zvláště agresivním prostředí jako je prostředí obsahující chlór, v silničních tunelech nebo v přímém kontaktu s mořskou vodou. V tomto případě obsah chromu běžných nerezových ocelí klesá pod 12%. Ochranná pasivní vrstva mizí a kotva se stává náchylnou ke korozi. Na druhé straně speciální slitiny jsou značně odolné proti korozi v těchto velmi agresivních prostředích díky svému realtivně vysokému obsahu molybdenu. S 50% obsahem slitiny zcela jasně převyšují obvyklé neslitinové, nízko slitinové a vysoce slitinové oceli s maximálním obsahem slitiny 30%. To znamená, že ocel 1.4529 slévaná s chromem, molybdenem a niklem má obsah slitiny 58%. Zbytek představuje železo a uhlík. Díky tomuto vysokému obsahu nákladných slitinových příměsí je výroba těchto typů oceli odpovídajícím způsobem drahá.4. Dynamika


Evropské technické schválení (ETA) je zpravidla určeno výhradně pro kotvení převážně
statických zátěží. Nicméně v kontrastu s těmito současnými schváleními v praxi působí řada
dynamických vlivů, např. zvyšující se a měnící se namáhání u výkyvných jeřábů, jeřábových
kolejnic, vodících kolejnic v konstrukci výtahů, strojů, průmyslových robotů a výtlačných
ventilátorů v tunelových konstrukcích. Patří sem také kotvení pro komponenty náchylné
k vibracím jako jsou antény a stožáry.


Obecně platí, že ukotvení komponentů s více než 10 000 zátěžovými cykly musí být provedeno takovými upevňovacími prvky, které jsou k tomuto účelu určené a schválené. Běžné dodatečné ukotvení těchto dynamicky namáhaných montovaných prvků způsobovalo ještě donedávna projektantům velké starosti. Certifikace pro upevňovací prvky platí zpravidla pouze pro ukotvení převážně statického zatížení. Cesta lemovaná expertízami a „schváleními pro jednotlivé případy” byla obtížná a zdlouhavá. Kromě toho byly často vydány náklady vyšší než nutné vzhledem k obecné nejistotě při plánování, protože kotvy byly často předimenzovány. Nyní je to snazší.

Chemické kotvy jako je vysokozátěžová kotva FHB dyn a UMV multicone dyn jsou certifikovány pro dynamická zatížení. Certifikát platí pro ukotvení dynamických zatížení s neomezeným počtem zátěžových cyklů, pro tahové a střihové zatížení. Kromě toho je FHB dyn vyráběna ve velikosti M16 z vysoce korozivzdorné oceli, mateiál č. 1.4529. Zkouška prokázala, že tento materiál je na rozdíl od obvyklých typů nerez oceli v odvětví upevňování (materiály č. 1.4401 a 1.4571) vhodný pro použití nejen ve vlhkých interiérech, ale také pro dynamické zátěže. Rázové zatížení je speciálním případem dynamického zatížení. Hmoždinky s certifikací pro rázové zatížení jsou speciálně označeny.5. Certifikace


ETA - Evropské technické schválení (European Technical Approval)


Modrá značka se zlatými hvězdami Evropského společenství na výrobcích znamená, že kotvy schválené dle ETA se bez problémů montují ve všech zemích Evropy!

Pro konstruktéra, investora, stavební dozor, montážní firmu a uživatele to znamená záruku bezpečnosti výrobku.

Evropská legislativa představuje pro používanou kotevní techniku na stavbách přísné metody zkoušek, které hodnotí bezpečnost užívaného výrobku. Vzhledem k tomu, že nesprávná kotevní technika při svém použití může ohrozit život a zdraví lidí, každá země ve svých stavebních předpisech na tuto skutečnost pamatuje svými zákonnými předpisy. V České republice platí zákon č. 22/1997 Sb., NV č. 163/2002 Sb., NV č. 190/2002 Sb. a NV č. 312/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tyto předpisy ukládají povinnost prokazovat shodu všech výrobků zabudovaných do stavby.

Naše státní zkušebnictví a státní dozor postupně přebírá evropskou metodiku a legislativu. Proto je v zájmu technické veřejnosti znát úroveň bezpečnosti při daném použití výrobku na stavbě. Pro použití kotevní techniky je dána následující tabulka. Při dodržení deklarovaných způsobů zatížení se plně prokáže bezpečnost výrobků firmy.

volba beton
s trhlinkami
beton
bez trhlinek
pouze
beton
C20/25
beton
od C20/25
do C50/60
F rk
zatížení:
jeden směr
F rk
zatížení:
více směrů
C ck
vzdálenost
okrajová
S ck
vzdálenost
osová
C min
minimální
okrajová
vzdálenost
C mm
minimální
osová
vzdálenost
výpočtová
metoda
1 o     o   o o o o o A
2 o   o     o o o o o A
3 o     o o   o o o o B
4 o   o   o   o o o o B
5 o     o o   o o     C
6 o   o   o   o o     C
7   o   o   o o o o o A
8   o o     o o o o o A
9   o   o o   o o o o B
10   o o   o   o o o o B
11   o   o o   o o     C
12   o o   o   o o     C

Při bližším seznámení s touto tabulkou a shora uvedenou značkou, máme jednoduchou orientaci. Číslice ve značce ETA znamená zatřídění dle možného použití výrobku (1 až 12).

Volby 1 až 6 jsou kotvy do betonů s trhlinami kvality C20/25 až C50/60 (ČSN EN 206-1) doporučovaná pro těžká kotvení. Volba 1 a 2 jsou kotvy pro dynamická rázová namáhání v prasklinách, volba 3 až 6 jsou kotvy pro statické zátěžové síly. Kotvy řazené do volby 7 až 12 se nedoporučují do stropů, tažných zón a pro kotvení tam, kde by mohlo dojít k přímému ohrožení lidí (např. zábradlí, konstrukce fasád, výtahy, jeřáby, železnice, metro, závěsy nad hlavou atd.).Certifikace a jejich význam


Evropské technické schválení
vydává evropský schvalovací úřad (např. DIBt) na základě řídících pokynů pro Evropská technická schválení (ETAG). Evropské technické schválení opravňuje k používání značky shody CE. Výrobky se značkou CE mohou být volně obchodovány v EU.
Značka shody výrobku platná v České republice.
Certifikát VdS
Uznaný pro skrápěcí hasicí systémy (dříve: Svaz pojistitelů majetku, dnes: Prevence škod VdS)
Obecný certifikát stavebního úřadu
platná na území Německa, který vydává DIBt Berlín. Důkaz shody stavebního výrobku s obecným certifikátem stavebního úřadu, potvrzený materiálovou zkušebnou.
Certifikát FM
Uznaný pro skrápěcí hasicí systémy (Factory Mutual Research Corporation for Property Conservation, Americká pojišťovna)
Rázová zkouška/rázové certifikace
platná na území Německa. Pro rázuvzdorná upevnění pro potřeby civilní obrany (Federální ministerstvo civilní obrany, Bonn, Německo)
Rázová zkouška/certifikace BZS
Pro rázuvzdorná upevnění pro potřeby civilní obrany (Federální úřad pro civilní obranu, Švýcarsko)
Požárně testovaná kotva s třídou F
Kotva byla podrobena požárnímu testu. K dispozici je “Kontrolní zpráva týkající se požáru
Kotvy vhodné pro tažený beton
Kotva je vhodná a certifikovaná pro kotvení do taženého betonu s trhlinkami a tlačeného betonu bez trhlinek.
Odkaz na dimenzování kotvy
Kotvu lze dimenzovat pomocí výpočtového softwaru Compufix na základě metody CC
Kotva, kterou lze dynamicky namáhat
Kotva je vhodná a certifikovaná pro kotvení dynamického zatížení.
Výrobek je k dispozici ve verzi nerez ocel, materiál č. 1.4529
Obecná certifikace stavebního úřadu
platná na území Německa, které vydává DIBt Berlín pro kotvy do betonu, které mají být dimenzované podle metody A (metoda CC). Důkaz shody stavebního výrobku s obecným certifikátem stavebního úřadu, potvrzený materiálovou zkušebnou.
Kotva vysoké kvality, nylon (polyamid) odolný proti stárnutí
Obecná certifikace stavebního úřadu
platná na území Německa, které vydává DIBt Berlín. Důkaz shody stavebního výrobku s obecnou certifikací stavebního úřadu, potvrzený materiálovou zkušebnou
Materiál kotvy neobsahuje halogenové prvky
Obecný certifikát stavebního úřadu Zkoušeno na ohnivzdornost podle VDE